Zbornik poročil regijskih aktivnosti in srečanj Območnih enot NIJZ za leto 2018 na področju staranja

V pričujočem dokumentu so zbrana poročila vseh regijskih aktivnosti in srečanj na področju aktivnega in zdravega staranja OE NIJZ za leto 2018.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v letih 2015 in 2016, v okviru rednega letnega programa NIJZ, metodologijo projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI) z nacionalne ravni uspešno prenesel na regionalno raven. V izvajanje prenosa na regionalno raven je vključenih vseh devet območnih enot (OE) NIJZ. Te so vzpostavile mreže z deležniki, ki delujejo na področju staranja na regijskih in lokalnih ravneh ter izvedle regijska srečanja. V letu 2018 je NIJZ nadaljeval z implementacijo nalog na področju aktivnega in zdravega staranja na predvsem regionalni ravni, vendar tudi na nacionalni ravni (prenos znanja dobrih praks in razvoj pristopov za delo na področju staranja, določitev regijskih prioritet za delo na področju staranja, povezovanje in mreženje deležnikov, ki delujejo na področju staranja na regijskih in lokalnih ravneh ter prenos informacij o nacionalnih strateških dogovorih na področju staranja v mreže regijskih deležnikov). 

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.