Aktivno in zdravo staranje v odmaknjenih področjih (projekt ASTAHG)

Alpsko regija je eden največjih naravnih, gospodarskih in proizvodnih prostorov v Evropi z več kot 80 milijoni prebivalcev (16% prebivalstva EU) in ena najbolj privlačnih turističnih regij. Alpska regija vključuje pet držav članic Evropske unije in dve državi izven območja EU, ki se nahajata v osrčju edinstvene in znamenite gorske verige v središču Evrope. Številne regije na območju Alp sodijo med najbolj razvite na svetu, vsekakor pa je treba upoštevati dejstvo, da tudi alpski prostor zaznamujejo območja in regije, ki se nahajajo v vse prej kot zavidljivem položaju. 

Kako je v Sloveniji?

Slovenske Alpe predstavljajo pomemben življenjski prostor za preko 365.000 ljudi, ki v njem prebivajo. Slovenija se, tako kot cela Evropa, spoprijema s staranjem prebivalstva. Po napovedih Statističnega urada RS  bo leta 2030 že četrtina prebivalstva Slovenije starejša od 65 let, kar predstavlja velik izziv, tako za mesta kot za odmaknjena področja v Alpinski regiji. (Vir: Strategija EU za alpsko regijo, Alpska konvencija v Sloveniji).

Povprečna starost prebivalcev alpskega prostora je zelo visoka, zlasti v gorskih območjih (Eurostat,2013). Raziskave kažejo, da je med starejšimi največ takih, ki bi si želeli čim dlje ostati v svojem domačem okolju, pa naj bo to v mestu ali na podeželju. Iz geografskega vidika, bi ostajanje v domačem okolju pomenilo tudi ohranjanje življenja na podeželju. Pa vendar je dostopnost do storitev, kakovost življenja na podeželju ali v mestu različna.

Mobilnost predstavlja izredno pomemben vidik aktivnega in uravnovešenega staranja. Starejšim omogoča vzdrževanje svojih vsakodnevnih praks, preko katerih se vključujejo v družbo. Vsak izmed nas, ne samo starejši, dnevno uporablja storitve pa naj bo to javni prevoz, nakup v trgovini, obisk zdravnika, šole, vrtca … Dostopnost do teh storitev je na različnih območjih različna. V mestu so nam storitve lažje dostopne (npr. v Lj. Imajo kavalirja,  v mestih so tržnice, kjer je ponudba hitro dostopna in raznolika …) na podeželju pa temu ni tako. Potrebno je veliko iznajdljivosti in usklajevanj, da uporabnik, do teh storitev, sploh lahko pride. Vse bolj redke so vaške trgovine in javni prevoz.

Dostopnost do storitev pomembno vpliva na kakovost življenja prebivalstva. Njihova razpoložljivost, kakovost, prostorska in cenovna dostopnost so ključnega pomena za ohranjanje prebivalstva v podeželskih in gorskih območij, kot tudi za premagovanje socialne izključenosti, še posebej za starejših prebivalcev.  (Viri: izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena v 21. stoletju).

V Sloveniji se je aprila 2018 začel izvajati projekt ASTAHG, ki bo trajal do aprila 2021. ASTAHG bo regijskim vladam alpskega sveta pomagal pri:

  • Implementaciji in spremljanju njihovih politik aktivnega in zdravega staranja.
  • Identifikaciji najustreznejših pobud v lokalnem okolju.
  • Identifikaciji socialnih inovatorjev ter pomagal poiskati možnosti preko lokalnih in mednarodnih skladov za financiranje njihovih storitev in izdelkov.

Ostale novice projekta ASTAHG: 

 

Več o projektu ASTAHG na tej povezavi.


Alpine region is one of the largest natural, economic and production areas in Europe with more than 80 million inhabitants (16% of the EU population) and one of the most attractive tourist regions. The Alpine region includes five EU Member States and two countries outside the EU, located in middle of the unique and famous mountain chain in the heart of Europe. Many regions in the Alpine region are among the most developed in the world; however, the fact that the Alpine region is also marked by regions that are in an increasingly enviable position.

How is it in Slovenia?

The Slovenian Alps represent an important living space for over 365,000 people which live there. Slovenia, like the rest of Europe, is tackling the aging of the population. According to the Statistical Office of the Republic of Slovenia, in 2030, a quarter of the population of Slovenia will be older than 65 years, which is a big challenge for cities and for remote areas also in Alpine space. (Source: EU Strategy for the Alpine Region, Alpine Convention in Slovenia).

The average age of the inhabitants of the Alpine region is very high, especially in mountain areas (Eurostat, 2013). Data shows that among the elderly there are the most those who would like to stay in their home for as long as possible, whether in the city or in the countryside. From a geographical point of view, staying in the household environment would also mean preserving life in the countryside. However, accessibility to services and the quality of life in the countryside is different than life in the city.

Mobility is an extremely important aspect of active and healthy aging. It enables the elderly to maintain their daily practices through which they become involved in society. Each of us, not only the elderly, is using the daily services such as public transport, grocery shopping, a doctor appointment, a school attendance, a kindergarten attendance ... The accessibility to these services various in different areas. In the city, services are easier to access (for example, in Ljubljana they have “kavalir”, and in cities there are markets, where the offer is easier accessible and varied …) in the countryside, the situation is reversed. It takes a lot of ingenuity and coordination that a user can even come to these services. Rural shops and public transport are becoming more and more scarce.

Accessibility to services has a significant impact on the quality of life of the population. Their availability, quality, spatial and affordability are crucial for maintaining the population in rural and mountain areas, as well as overcoming social exclusion, especially for the elderly. (Sources: Challenges of providing services of general interest in the 21st century).

In April 2018, in Slovenia started the project ASTAHG, which will last until April 2021.
ASTAHG will assist the regional governments of the Alpine Council in:

  • Implementation and monitoring of their active and healthy aging policies.
  • Identifying the most appropriate initiatives in the local environment.
  • Identify social innovators and help find opportunities through local and international funds to finance their services and products.

Ostale novice projekta ASTAHG:

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.