Delovni sklopi

Projekt AHA.SI sestavlja 6 delovnih sklopov, in sicer:

Delovni sklop 1 - Vodenje in koordinacija

Delovni sklop 2 - Mreženje, komunikacija in diseminacija

Delovni sklop 3 - Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje

Delovni sklop 4 - Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost

Delovni sklop 5 - Dolgotrajna oskrba - povezovanje storitev sociale in zdravja na lokalni ravni

Delovni sklop 6 - Evalvacija

Delovni sklop 1: Vodenje in koordinacija

Vodi: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Delovni sklop zajema vodenje in koordinacijo projekta. Zagotavlja izvedbo načrtovanih aktivnosti, doseganje rezultatov v roku, nadzor nad izvajanjem delovnih sklopov in finančnimi sredstvi projekta ter izdelavo vmesnih in končnega poročila. Vodstvena struktura projekta je sestavljena iz konzorcijske in upravljavske skupine. Prva se sestaja na vsake 3 mesece, druga pa na vsake pol leta.

Delovni sklop 2: Mreženje, komunikacija in diseminacija

Vodi: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Ta delovni sklop se osredotoča na sodelovanje znotraj projekta, na informiranje in obveščanje interesnih skupin, medijev in splošne javnosti o projektu, vmesnih in končnih rezultatih ter na iskanje komunikacijskih poti za pridobivanje podpore ključnih deležnikov za implementacijo ukrepov in rešitev z vsebinskih področij projekta. Skozi ta delovni sklop bomo oblikovalcem politik in zainteresiranim skupinam ter širši javnosti sporočali informacije o delu in rezultatih projekta, problematiki staranja in potrebnih ukrepih.  S povezovanjem različnih deležnikov bodo vključeni različni vidiki omenjenih področij, kar bo doprineslo k večji možnosti implementacije predlaganih rešitev v slovenskem prostoru.

Delovni sklop 3: Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje

Vodi: Inštitut za ekonomska raziskovanja

Namen

Izdelava analiz, vključno s finančnimi ocenami, in priprava priporočil za učinkovite ukrepe in modele v novi strategiji z namenom:

izboljšati razmere na trgu dela za starejše osebe in s tem vplivati na zvišanje stopnje zaposlenosti starejših ter
z ustrezno pokojninsko reformo zvišati starost ob odhodu s trga dela.

Cilji

Osnovni cilj je identificirati primerne politike in ukrepe, ki bodo izboljšali vzdržno zaposljivost starejših in podpirali odlaganje odločitev o upokojitvi v korist aktivne udeležbe na trgu dela.
Spremljajoči cilji so: določiti odgovornosti ključnih deležnikov pri načrtovanju in izvedbi politik/ukrepov/reform, identificirati pomembne povezave med posameznimi deležniki z namenom dosegati ustrezne sinergije ter določiti kazalnike za potrebe vrednotenja napredka pri doseganju postavljenih ciljev.

Delovni sklop 4: Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost

Vodi: Inštitut Emonicum

Namen

Namen je pregledati stanje in prakse na področju aktivnega in zdravega staranja za aktivno in zdravo starost v dolgoživi družbi ter priprava priporočil in podlag za učinkovite prioritetne ukrepe za vključitev v strategijo aktivnega in zdravega staranja na naslednjih področjih:

opolnomočenje starejših v njihovi družbeni vlogi;
karierna priprava na tretje življenjsko obdobje, po zaključenem poklicnem obdobju;
preventiva padcev, ki ogrožajo neodvisno življenje starejših, v širšem kontekstu preventive različnih kroničnih bolezni in stanj in
starosti prijazna raba modernih tehnologij.

Področje aktivnega in zdravega staranja za aktivno in zdravo starost vsebuje glede na drugi dve vsebinski področji največ obravnavanih tem.

Cilji

Povečana socialna vključenost starejših, vključno z večjo vključenostjo v politični prostor, ter zagotovljena višja stopnja izkoriščenosti znanja in izkušenj starejših.
Vpeljan celovit sistem priprave na tretje življenjsko obdobje (načrtovanje aktivnosti, bivalnih in finančnih pogojev, prostovoljstvo …).
Prispevanje k bolj zdravemu življenjskemu slogu v dolgoživi družbi (predvsem s prehrano in telesno dejavnostjo).
Starejšim z različnimi pristopi omogočena boljša vključenost v digitalno družbo.
Prispevanje k podaljšanju pričakovanih let zdravega življenja.

Delovni sklop 5: Dolgotrajna oskrba – povezovanje storitev sociale in zdravja na lokalni ravni

Vodi: Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Namen

Namen delovnega sklopa je na ravni države predlagati postavitev sistema dolgotrajne oskrbe, ki bo finančno vzdržen, dostopen, usmerjen na uporabnika, koordiniran in kakovosten.

Cilji

Vpeljava integriranega sistema dolgotrajne oskrbe (poenostaviti in približati socialne in zdravstvene podporne storitve uporabnikom ter zagotoviti enovito izvajanje, omogočiti dostop do storitev na enem mestu).
Priznati dolgotrajno oskrbo kot novo samostojno področje - poenotenje pogojev in načinov za dostop do pravic in storitev iz naslova dolgotrajne oskrbe, ne glede na vrsto storitve in  izvajalca.
Prepoznati pomembnost in izboljšati pomen neformalnih izvajalcev in nevladnih organizacij v sam sistem dolgotrajne oskrbe.
Starejšim omogočiti, da bi čim dlje živeli v domačem okolju.

Delovni sklop 6: Evalvacija

Vodi: EuroHealthNet

Delo bo zajemalo evalvacijo poteka projekta in evalvacijo doseganja splošnih ciljev in ciljev določenih v delovnih sklopih. Na začetku izvajanja projekta je bila določena metodologija evalvacije. Ocenjuje se, ali so bili rezultati doseženi v roku in ali rezultati dosegajo cilje projekta. Evalvirano bo zadovoljstvo partnerjev z vodenjem in koordinacijo nalog ter njihovo razumevanje svoje vloge. Pri vmesnih poročilih se ocenjuje in primerja postavljene in dosežene cilje projekta. Vmesna poročila bodo predstavljena partnerjem projekta. Glavni cilj tega DS je sprotno identificiranje ovir in priložnosti za izboljšanje poteka projekta in doseganje rezultatov.

Pridružite se nam

Pridružite se nam

 
Svoje predloge, ideje, komentarje, mnenja in stališča o vsebinah s področja aktivnega in zdravega staranja posredujte s pomočjo spodnjega obrazca.